Elman vastuullisuusohjelma

 • Visio,
 • vision ydinkysymykset
 • selostus toteutuneiden ydinasioiden dokumentoinnista vuoden 2015 jälkeen

Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- elämysmatkailu on toiminut osuuskunnan sääntöjen toimialapykälään kirjattujen määritysten mukaan kestävän matkailun edelläkävijäyrityksenä 2014-

Lainaus sääntöjen toimialakohdasta:

”Osuuskunnan toimiala on kehittää ja edistää Lahdessa, Päijät-Hämeessä ja muilla lähialueilla elämys, luonto- ja kulttuurimatkailua, alueen kulttuuriperinnön ja historian tutkimusta, tallentamista ja tunnetuksi tekoa.

Osuuskunta tukee museotoimintaa, ammatinharjoittajia ja yrityksiä, jotka omalla toiminnallaan vaalivat alueen kulttuuri- ja luontoarvoja ja edistävät niiden matkailullista hyödyntämistä luonnon suojeluun ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.”

Osuuskunta Elma tähtää edelläkävijäyrityksenä oman ”ECO-Elma” sertifikaatin kriteerien kehittämiseen tulevan 5 vuoden aikana. Kriteerit synnytetään yhteistyössä Elman kanssa verkostoituneiden yhteistyöyritysten ja muiden toimijoiden kanssa, jotka hyväksyvät omassa toiminnassaan Elman koronamanifestin perusviestin linjaukset.

Elman syyskuun 2019 strategiapalaverissa määrittelimme visiomme seuraavasti:

”Kulttuuria, hyvinvointia, terveyttä ja elämyksiä kaikille” Koronamanifesti s. 235

Tarkensimme koronamanifestissamme kestävän matkailun visiomme ydinkysymykset (6/2020) seuraavasti (ss 239-240)i:

1) Matkailuun ja ihmisten vapaa-ajan liikkumiseen liittyvä käyttäytymistapojen muutoksen välttämättömyys

2) Ihminen – luonto – kulttuurisuhteemme muuttaminen

3) Matkailun aikaansaaman luonnon roskaamisen lopettaminen

4) Matkailun sosiaalinen vastuu

Vastuullisuusohjelmamme mukaisia toteutuneita ydinasioita vuodesta 2015 alkaen ovat olleet

1. kulttuurimatkailun ylisukupolvisuuden rakentaminen
 • Via Kalevala 2016-2035 tavaramerkki (PRH)
 • Kalevala-kävely 2016 oli hankkeen tunnetuksi tekemisen ensimmäinen vaihe, jolla oli tarkoitus rakentaa hanketta edistävää verkostoa Suomessa ja ulkomailla
 • ylisukupolvisuuden rakentamisen tavoitteena on käyttää hyödyksi kansalliseepoksemme Kalevalan ympärille rakentunutta globaalia brändiä, mitä vaalivat alalla toimivat kulttuurialan järjestöt. Osuuskunta on verkostoitunut hankkeissa toimijoiden kanssa. Käynnistysvaiheessa olivat aktiivisina toimijoina Kalevala-Seura, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Duodecim-Seura ja Kalevalaisten naisten liitto.
 • Myöhemmin hankkeeseen ovat tulleet mukaan Juminkeko-Säätiö, Runolauluakatemia ja Viena Reitti ry:n perustamisen jälkeen siinä aktiivisesti toimivat tahot.
 • Toiminnan mittaamis- ja dokumentointitapa
  • Ulkopuolinen ja itsearviointi on toteutettu ja dokumentoitu seuraavasti
   • Matkailualan maisteritutkinnon opinnäytetyö: Kilpinen Sari: Suomalainen kansanperinne kulttuuri- ja luontomatkailureitin vetovoimatekijänä
   • Via Kalevala 2016 – 2035, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu
   • Oma dokumentointi: Holopainen Antti: Kävellen läpi Suomen ja Vienan Karjalan 64 päivässä, 2016, Osuuskunta Lahden Seudun kulttuuri- ja elämysmatkailu
   • Jatkuvan dokumentoinnin alusta www.via-kalevala.com. Sivulta löytyy myös YouTube videotallenteita tapahtumista
2. Perinne- ja historiamatkailu kansainväliseksi vetovoimatekijäksi 2017-
 • Osuuskunta on ollut mukana suomalais-venäläisessä kulttuurifoorumiverkostossa 2015 alkaen
 • Hankkeessa on ollut tavoitteena Suomen ja Venäjän rajaseudun alkuperäiskulttuurien tunnetuksi tekeminen ja kulttuurimatkailureittien kehittämisessä mukana oleminen.
 • Toteutuneita tuloksia on syntynyt seuraavasti
  • Kulttuurifoorumihankkeet (2015-)
  • Vienan Reitti ry:n synty
  • arktisen alueen vähemmistökansojen etujen huomioiminen matkapakettien suunnittelussa (saamelaiset, kveenit, rajan takaiset karjalaiset, uusi avaus 2020 syksy, seminaari- ja työkokousten sarja)
 • Toiminnan mittaamis- ja dokumentointitapa
  • Tiedot osuuskunnan kulttuurifoorumihankkeista löytyvä kulttuurifoorumin sivuilta ja arkistoista: https://www.kultforum.org/fi/hankkeet-ja-haku
  • Vuonna 2020 alkaneesta uudesta hankkeesta löytyy tietoa kotisivultamme blogien muodossa (www.elamysmatkailu.fi) ja etäseminaarin toistaiseksi julkaisematon videotallenne sekä julkaistu esittelyvideotallenne (https://www.youtube.com/watch?v=TcQI5FdwAQM)
 • Hennala 1918 hanke
  • hankkeessa toteutettu Suomen sisällissodan 100-vuotismuistovuonna asiantuntijaseminaarien sarja ja muistovuoden juhla Lahden Hennalassa toukokuussa 2018
  • hanke jatkuu sisällissodan ja sotapakolaisten muistomerkkihankkeina, professori Helena Rannan johtaman työryhmän vetämänä. Meneillään on Lahden seudun sisällissodassa menehtyneiden vainajien arkistotutkimus Kansallisarkistossa. Tulokset selvitetään viiden valmistuttua koronan aiheuttamien kokoontumisrajoitusten väistyttyä Lahtelaispäättäjille mukana ehdotus vankileirin muistopaikan perustamisesta.
  • Hanke on laajentunut sisällissodan aikana Suomeen kuuluneeseen Viipuriin yhteistyöhankkeeksi paikallisten museo- ja muiden toimijoiden kanssa vuonna 2018 ja jatkuu edelleen 23.4.2021 pidettiin viimeisin hankkeeseen kuuluva zoom yhteyden välityksellä toteutettu tutkijaseminaari
  • dokumentointi kehittämishankkeesta löytyy sivulta www.hennala1918.fi, missä runsaasti videoita mm vuoden 2018 asiantuntijaseminaareista.
 • Uusi hanke (käynnistyi 2020)
  • perinnematkailun nostaminen vetovoimatekijäksi Salpausselkää seuraavalla kulttuurihistoriallisella ”Ylinen Viipurintie” vyöhykkeellä
  • Ylinen Viipurintiehanke, Elman Lahti 2021 ympäristöpääkaupunkihanke
  • dokumentointi: www.alykasylinenviipurintie.fi
3. Suomalaisen ja kalevalaisen kulttuurivyöhykkeiden (mukaan luettuna Vienan karjalaiskylät ja Mujejärven piiri Aunuksen alueella) metsäluonnon monimuotoisuuden säilymisen tukeminen ja maaseudun kylämaisemien vetovoimaisuuden säilyttämisedellytysten tukeminen matkailureittien kehittämishankkeita tukemalla.
 • Olemme toteuttaneet ja pyrimme jatkossakin toteuttamaan koulutushankkeita yhteistyössä ammattikoulujen, ammattikorkeakoulujen ja TE-toimistojen kanssa vuodesta 2015 alkaen (Salpaus, LAB-ammattikorkeakoulu, Riveria, Keuda)
  • Toteutettiin 2014-2015 kaksi puolen vuoden työllisyyden pilottikurssia kouluttamalla työttömiä venäläistaustaisia matkailualalle Lahdessa. Koulutetuista jäi osa osuuskunnan ja muiden matkailualan toimijoiden venäjän taitoisiksi oppaiksi palvelemaan matkailualaa Lahden seudulla
  • järjestetään ja markkinoidaan matkapaketteja, jotka tukevat matkailun kehittymistä merkittäväksi sivuelinkeinoksi maaseudun yrittäjillä
  • tuetaan luontomatkailuyrittäjiä käyttämällä heidän palvelujaan matkapakettien toteuttamisessa (Esimerkkinä Vienan reitin ympärille rakennetut perinnematkapaketit)
  • järjestetään koulutusta ja perehdytystä kulttuuri- ja luontomatkailureittien kehittämiseksi tekemällä harjoittelijatyösopimuksia alan oppilaitosten ja työvoimatoimistojen työharjoittelukohteita valittaessa
  • 2016 kolme työharjoittelijaa (Nelly Lensu, Vesa Syrjälä, Svetlana Vilkki), jotka auttoivat Kalevala-kävelyn toteuttamisessa
  • 2017 Sari Kilpinen palkattiin tuntitoimiseksi työntekijäksi Suomussalmen Kalevala kävelyn toteuttamisessa
  • 2018 (Antti Pottonen, Victoria Fofanova) Kaksi Riveria ammattikoulun työssäoppimisjakson työharjoitteluopiskelijaa Riveria ammattikoulun luonto-opaskoulutuksesta, toinen heistä jatkoi TE-toimiston palkkatuella puoli vuotta.
  • 2018 Tiia Kohonen, restonomiopiskelija työharjoittelu osuuskunnassa, työllistyminen tuntityöntekijänä 2019 alkaen ja jatkuu edelleen
  • Keudan matkailualan opiskelija työkokeilujakso Elmassa 2018-2019, ohjaajana Keudasta opettaja Sari Kilpinen ja työpaikkaohjaaja Antti Holopainen (osallistui mm Elman matkamessuosaston 2019 suunnitteluun ja toteuttamiseen)
  • 2019 Luonnosta ja Kulttuurista elinvoimaa koulutushanke, työllistettynä yksi lahden kaupungin tehtäviin osoittama työllistetty (Marjut Uusitalo) ja yksi TE-toimiston osoittama työllistetty (Svetlana Vilkki) sekä LAB-ammattikorkeakoulun työharjoittelija. Lisäksi koulutusohjelmassa oli Vähäjärven lomakodin 2 työntekijää, ja yksi vapaaehtoistyöntekijäkurssilainen Lieksasta Repolan Haukkasaarihankkeeseen liittyen.
  • 2020 LAB-ammattikorkeakoulun Ylinen Viipurintie hanke, neljän ammattikorkeakoululaisen projektityö.
4. Osuuskunnan 5-vuotisen toiminnan ja tulevaisuuden tavoitteiden dokumentoitu itsearviointi 2020
 • Kaksi julkaisua:
  • Holopainen&Kohonen. Osuuskunta Elman koronamanifesti, 2020
   • kirjassa dokumentoitu Elman syntyhistoria, kehittämispolkujen hakemisvaiheet, koronapandemian vaikutusten varhaisen vaiheen arviointi matkailualan näkökulmasta, esitetty ja perusteltu matkailualan tulevaisuuden visio massaturismista ekomatkailuun koronan jälkeisessä ajassa.
  • Kohonen Tiia, 55 päivää Venäjällä
   • Nuori Elman työntekijä kuvaa kokemuksiaan 2019 matkoistaan Venäjällä
  • Kotisivut: (kotisivuilla julkaisemme tietoa uusista hankkeistamme, kokemuksia ja pohdintoja kehittämistyöstämme matkailunalalla. Sivuilta löytyvät myös YouTube-videotallenteita tapahtumistamme ja hankeseminaareistamme.)