Säännöt

Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 12.5.2015 (rekisteröity 30.9.2015):

 

OSUUSKUNTA LAHDEN SEUDUN KULTTUURI- JA ELÄMYSMATKAILU

 

Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja Elämysmatkailu.
Englanniksi: Cooperative for Cultural and Experience Travels in Lahti Region.
Venäjäksi: Кооператив по развитию культурного и эксклюзивного туризма в регионе г.Лахти


Osuuskunnan kotipaikka on Lahti


Osuuskunnan toimiala on kehittää ja edistää Lahdessa, Päijät-Hämeessä ja muilla lähialueilla elämys, luonto- ja kulttuurimatkailua, alueen kulttuuriperinnön ja historian tutkimusta, tallentamista ja tunnetuksi tekoa.

Osuuskunta tukee museotoimintaa, ammatinharjoittajia ja yrityksiä, jotka omalla toiminnallaan vaalivat alueen kulttuuri- ja luontoarvoja ja edistävät niiden matkailullista hyödyntämistä luonnon suojeluun ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Osuuskunta ylläpitää palvelutoimistoa, joka tuottaa matkailupalveluita ja välittää jäsenille toimeksiantoja sekä hoitaa jäsenten tarvitsemia toimistopalveluita ja tarvike- ja muita tilauksia ja tavarahankintoja.

Omaa myymälää pitämällä tai muulla tavoin osuuskunta markkinoi jäsentensä valmistamia palvelutuotteita, koru-, matkamuisto- ja käyttöesineitä.

Osuuskunta voi tuottaa myös muita osuuskunnan jäsenten toimintaa tukevia palveluja


Osuuden merkintähinta on 100 euroa. Osuuden merkintähinnasta 50 euroa merkitään osuuspääomaan ja 50 euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osuuskunnan täysjäsenyys syntyy, kun sijoitat 100 euroa osuuskunnan pääomaan. Sijoituksen voit toteuttaa esim. viiden vuoden kuluessa sijoittamalla 20 euroa vuodessa osuuspääomaamme.

20 euron sijoitus oikeuttaa käyttämään Elma palveluja ja mahdollistaa Elman jäsenedut matkoillamme.


Ylijäämä ja sen jakaminen

Jos osuuskunnalla on jaettavaa ylijäämää ja osuuskunnan kokous päättää suorittaa ylimääräisten varojen jaon, varat jaetaan omistettujen osuuksien mukaisesti.


Tuotto-osuus

Tuotto-osuudet ovat ylimääräisiä osuuksia, joiden oikeudet poikkeavat osuuskunnan jäseneksi liittymisen yhteydessä merkittävistä osuuksista. Tuotto-osuudet ovat osuuskunnan jäsenille tarkoitettu pääomasijoitus, jolla kasvatetaan osuuskunnan omaa pääomaa.

Tuotto-osuudella ei ole äänioikeutta osuuskunnan kokouksessa.

Tuotto-osuudet ovat yhdenvertaisia osuuskunnan muiden osuuksien kanssa, jos osuuskunnan kokous päättää suorittaa ylimääräisten varojen jaon.

Osuuden merkintähinta on 100 euroa. Osuuden merkintähinnasta 50 euroa merkitään osuuspääomaan ja 50 euroa vapaan oman pääoman rahastoon.

Osuuskunnan täysjäsenyys syntyy, kun sijoitat 100 euroa osuuskunnan pääomaan. Sijoituksen voit toteuttaa esim. viiden vuoden kuluessa sijoittamalla 20 euroa vuodessa osuuspääomaamme.

Tuotto-osuuksien osuusannista, merkittävien osuuksien määrästä ja osuuden maksuajasta päättää osuuskunnan hallitus.


Osuuskunnan tilikausi on 1.1.- 31.12.


Osuuskunnan hallitukseen kuuluu vähintään yksi ja enintään viisi jäsentä. Jos hallituksessa on vähemmän kuin kolme jäsentä, hallituksessa on lisäksi oltava vähintään yksi varajäsen.

Hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu toistaiseksi.


Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Lisäksi hallitus voi myös antaa prokuran tai toiminimen kirjoittamisoikeuden nimetylle henkilölle.


10§

Osuuskunnan jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan kokouksessa. Kokoukset ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä osuuskunnan kokouksia.

Varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Ylimääräinen osuuskunnan kokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta.

Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos tilintarkastaja tai jäsenet, jotka edustavat vähintään kymmenesosaa jäsenten koko äänimäärästä, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten, tai jos se lain mukaan on muutoin pidettävä.

Kokouskutsu on toimitettava neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.


11§

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa ole muuta säädetty, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.


12§

Muilta osin sovelletaan voimassa olevaa osuuskuntalakia.


 

Vastaa